Saltar ao contido

Política de privacidade

Política de privacidade

Esta Política de Privacidade axústase á lexislación vixente: Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de
Datos persoais (LOPD) e polo Real decreto 1720/2007, do 21 de decembro, polo que se aproba o
Regulamento de desenvolvemento da Lei orgánica 15/1999 (RLOPD). E está adaptado ao Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento
Lei Europea e do Consello, do 27 de abril de 2016, relativa á protección das persoas físicas con respecto á
tratamento de datos persoais e a libre circulación destes datos e derroga a Directiva 95/46 / CE
(Regulamento xeral de protección de datos).
O propietario e controlador de datos é AEYI | ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE YOGA IYENGAR®, CIF: G-
81650905 con enderezo en C/ Gran Vía, 40, 3º 22; 28013 Madrid, correo electrónico: rgpd@aeyi.org.
O AEYI | ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE YOGA IYENGAR® comprométese a cumprir a súa obriga de segredo da
os datos persoais e o seu deber de conservalos e adoptarán as medidas de seguridade necesarias
evitar o acceso, a divulgación, a alteración ou a destrución non autorizada dos Datos.
O procesamento de datos realízase mediante computadores e / ou ferramentas informáticas, seguindo procedementos e
Modalidades organizativas estrictamente relacionadas cos fins indicados a continuación.
A AEYI require, para o acceso a algunhas seccións da web e formularios de contacto, a colección de datos básicos e
esencial para a prestación de servizos e comunicacións. Estes datos son: Nome, Apelidos, Enderezo,
Código Postal, País, Teléfono, etc.
No momento da aceptación deste contrato, informarase ao usuario da natureza necesaria. Tales datos, sen
O seu consentimento expreso previo non será cedido a terceiros salvo nos casos previstos na normativa de
protección de datos. Estes servizos e comunicacións poden realizarse por calquera medio, incluído o correo
electrónica
Ao navegar polas nosas páxinas web, os servidores de Internet almacenarán automaticamente a súa dirección IP
os rexistros de acceso, co único propósito de permitir a navegación en Internet, esixindo que o seu equipo pode facilitar este
Enderezo IP ao navegar por Internet para que se poidan facer comunicacións. Usarase o teu enderezo IP,
Ademais, realizar estatísticas sobre o número de visitantes deste sitio web e a súa orixe, dun xeito totalmente
transparente para a súa navegación. O usuario coñece e acepta o uso da tecnoloxía “Cookie” ou outras ferramentas
seguimento por AEYI aínda que pode configurar o seu navegador para que lle sexa notificado e evitar a instalación de
Para obter esta información, consulte as cookies do disco duro.
Os titulares aos que se refiren os Datos Persoais teñen dereito a solicitar o acceso aos datos persoais relacionados cos datos
interesados, solicitar a súa rectificación ou supresión, solicitar a limitación do seu tratamento, opoñerse ao tratamento, o
portabilidade de datos. Estes dereitos poderán ser exercidos polo usuario e, se é o caso, por quen o represente.
mediante solicitude por escrito e asinada que conteña a seguinte información: nome, apelidos do cliente, enderezo ao
efectos das notificacións, fotocopia do DNI ou Pasaporte e solicitude na que se especifica a solicitude, dirixida ao seguinte
enderezo:
AEYI | ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE YOGA IYENGAR®, residente en C/ Gran Vía, 40, 3º 22; 28013 Madrid ou
enviando un correo electrónico ao enderezo: rgpd@aeyi.org.
Os mencionados dereitos cumpriranse de acordo cos requisitos establecidos na citada normativa. No
Se se solicita a limitación do tratamento dos seus datos, opónse a dito tratamento ou solicita a súa eliminación. O
AEYI atenderá a súa solicitude agás nos casos previstos na normativa, como o exercicio ou a defensa dos posibles
reclama, podendo gardar os devanditos datos de xeito bloqueado.
Tamén se lle lembra que ten dereito a presentar unha reclamación ante a Axencia Española de Protección de
datos.

Queres recibir as últimas novas no teu correo?