Skip to content

Política de privacitat

Política de privacitat

Aquesta política de privacitat és d’acord amb la legislació vigent: Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de
Dades de caràcter personal (LOPD) i pel Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el
Reglament de Desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999 (RLOPD). I s’adapta a Reglament (UE) 2016/679 de Parlament
Europeu i de Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa a l’
tractament de dades personals ia la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46 / CE
(Reglament general de protecció de dades).
El titular i responsable de Tractament de les Dades és AEYI | ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE YOGA IYENGAR®, CIF: G-
81650905 amb domicili a C/ Gran Vía, 40, 3º 22; 28013 Madrid, correu electrònic: rgpd@aeyi.org.
La AEYI | ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE YOGA IYENGAR® es compromet a l’acompliment de la seva obligació de secret de les
dades de caràcter personal i del seu deure de guardar-los, i adoptarà les mesures necessàries de seguretat apropiades per a
impedir l’accés, la revelació, alteració o destrucció no autoritzats de les Dades.
El tractament de Dades es realitza mitjançant ordinadors i / o eines informàtiques, seguint procediments i
modalitats organitzatives estrictament relacionades amb les finalitats assenyalades més endavant.
La AEYI precisa, per a l’accés a algunes seccions de la web i formularis de contacte, la recollida d’unes dades bàsiques i
imprescindibles per a la prestació dels serveis i comunicacions. Aquestes dades són: Nom, cognoms, adreça,
Codi Postal, País, Telèfon, etc.
En el moment de l’acceptació de el present contracte l’usuari serà informat de l’caràcter necessari. Aquestes dades, sense
el seu consentiment exprés previ, no seran cedits a terceres persones excepte en els casos previstos a la normativa de
protecció de dades. Aquests serveis i comunicacions podran ser realitzades per qualsevol mitjà, inclòs el correu
electrònic.
A l’navegar per les nostres pàgines web els servidors d’Internet s’emmagatzemaran seva adreça IP, de manera automàtica, en
els logs d’accés, amb l’única finalitat de permetre la navegació per Internet, sent necessari que el seu equip faciliti aquesta
adreça IP quan navega per Internet perquè les comunicacions puguin realitzar-se. La seva adreça IP serà utilitzada,
a més, per a realitzar estadístiques sobre el nombre de visitants d’aquesta web i la seva procedència, de forma totalment
transparent a la seva navegació. L’usuari coneix i accepta l’ús de la tecnologia “Cookie” o d’altres eines de
seguiment per part de l’AEYI si bé pot configurar el seu navegador per ser avisat d’això i impedir la instal·lació de
“Cookies” en el seu disc dur, si us plau, consulteu instruccions i manual del seu navegador per completar aquesta informació.
Els titulars als quals es refereixen les Dades Personals tenen dret a sol·licitar l’accés a les dades personals relatives a l’
interessat, sol·licitar la seva rectificació o supressió, sol·licitar la limitació del seu tractament, oposar-se a el tractament, la
portabilitat de les dades. Aquests drets podran ser exercitats per l’usuari, i si escau, per qui el representi
mitjançant sol·licitud escrita i signada en la qual es continguin les següents dades: nom, cognoms de el client, domicili a
efectes de notificacions, fotocòpia de l’DNI o Passaport, i petició en què es concreta la sol·licitud, dirigida a la següent
adreça:
AEYI | ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE YOGA IYENGAR®, amb domicili a C/ Gran Vía, 40, 3º 22; 28013 Madrid o bé
mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a l’adreça: rgpd@aeyi.org.
Els esmentats drets seran atesos d’acord amb els requisits establerts en l’esmentada normativa. al
cas que se sol·liciti la limitació de l’tractament de les seves dades, s’oposi a aquest tractament o sol·liciti la seva supressió. la
AEYI atendrà la seva sol·licitud excepte en els casos previstos en la normativa, com l’exercici o la defensa de possibles
reclamacions, podent guardar-les de forma bloquejada.
Així mateix se li recorda que vostè té dret a presentar una reclamació davant L’Agència Espanyola de Protecció de
dades.

Vols rebre les últimes novetats a la teva bústia de correu?