Saltar ao contido

Aviso legal

Aviso legal: protexemos os seus datos

aeyi.org,en cumprimento da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de servizos da sociedade da información e comercio
electrónico, infórmate que:
• O seu nome social é: AEYI | ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE YOGA IYENGAR®
• O seu CIF / NIF: G81650905
• O seu domicilio social está en: C/ Gran Vía, 40, 3º 22; 28013 Madrid
• A súa actividade social é: Asociación para a difusión do ioga
• Número de rexistro como asociación: 161 330

Obxecto

Estas Condicións Xerais regulan o uso (incluído o mero acceso) das páxinas web que compoñen o sitio
sitio web da ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE YOGA IYENGAR® (AEYI) incluíndo os contidos e servizos dispoñibles en
eles. Calquera persoa que acceda ao portal AEYI (“Usuario”) acepta someterse ás Condicións Xerais vixentes no
cada vez que accede ao portal AEYI.
O Usuario debe ler atentamente as Condicións Xerais cada vez que pretenda usar o portal AEYI así como, en
se procede, as Condicións Particulares correspondentes cada vez que pretenda usar o Contido ou Servizo que vostede
probar.
En todo caso, AEYI resérvase o dereito a modificar, en calquera momento e sen previo aviso, o
presentación e configuración do portal AEYI, así como destas Condicións Xerais ou as correspondentes
Condicións particulares.

Uso do portal AEYI

O acceso e / ou o uso deste sitio web atribúelle ao usuario a condición de Usuario, aceptando, desde ese mesmo
momento, totalmente e sen reserva, o presente Aviso Legal, así como as Condicións Particulares que, se é o caso,
complementalo, en relación a determinados servizos e contidos do sitio web.
Ao usar o portal AEYI, o usuario acepta non realizar ningunha conduta que poida danar o
imaxe, intereses e dereitos de AEYI ou de terceiros; ou que poida danar, desactivar ou sobrecargar o portal AEYI; ou
que evitaría, de calquera xeito, o uso normal do portal AEYI.
AEYI adopta medidas de seguridade razoablemente adecuadas para detectar a existencia de virus. Non obstante, o Usuario
Debe ser consciente de que as medidas de seguridade dos sistemas informáticos en Internet non son completamente fiables e
polo tanto, AEYI non pode garantir a ausencia de virus ou outros elementos que poidan causar alteracións no
Os sistemas informáticos do usuario (software e hardware) ou nos seus documentos e ficheiros electrónicos contidos no
eles mesmos.
En canto aos contidos deste sitio web, está prohibido:
• A súa reprodución, distribución ou modificación, total ou parcial, a non ser que teña a autorización desta
titulares lexítimos.
• Calquera violación dos dereitos do prestador ou dos lexítimos propietarios.
• O seu uso con fins comerciais ou publicitarios.

Finalidade do sitio web

O obxectivo do portal AEYI e todos os contidos desenvolvidos por AEYI son: crear, manter e fortalecer os lazos de
unión de todos os seus membros con Yogacharya Sri BKS Iyengar e o Instituto de Ioga Memorial Ramamani Iyengar; difundir e
preservar ioga segundo as orientacións e pautas dadas por Sri BKS Iyengar, Smt. Geeta S. Iyengar e Sri Prashant S.
Iyengar; apoiar os obxectivos e obxectivos do Instituto de Ioga Memorial Ramamani Iyengar; promover a unidade, a harmonía e
comunicación entre todos os practicantes do Ioga Iyengar.

Contidos

AEYI pon a disposición do usuario o contido do portal AEYI con información de ambas fontes
propios e de terceiros.
AEYI busca que os contidos sexan da máxima calidade posible e sexan razoablemente actualizados, pero non os garante
a utilidade, precisión, exhaustividade, relevancia e / ou actualidade dos ditos contidos.

Dereitos de propiedade intelectual e industrial

A través destas Condicións Xerais non se transferen dereitos de propiedade intelectual ou industrial a través do portal AEYI
nin en ningún dos seus compoñentes, quedando expresamente prohibido a reproducción do usuario,
transformación, distribución, comunicación pública, posta a disposición do público, extracción, reutilización, reenvío ou
uso de calquera natureza, por calquera medio ou procedemento, dalgún deles, excepto nos casos nos que
está legalmente autorizado ou autorizado polo propietario dos dereitos correspondentes.
O usuario pode ver e obter unha copia privada temporal dos contidos para o seu uso exclusivo persoal e privado.
nos seus sistemas informáticos (software e hardware), sempre que non sexa para o desenvolvemento
comercial ou profesional. O Usuario debe absterse de obter ou intentar obter o Contido por medio ou
procedementos distintos aos que se puxeron a disposición ou se indican para este fin ou que son
usado regularmente en Internet (sempre que estes últimos non supoñan risco de danos ou inhabilitación do portal
AEYI). O Usuario deberá respectar en todo momento todos os dereitos de propiedade intelectual e industrial do portal
AEYI, propiedade de AEYI ou de terceiros.

Ligazóns

As páxinas do portal AEYI fornecen ligazóns a outros sitios web ou contido que son propiedade de terceiros. O único
O obxectivo das ligazóns é proporcionar ao Usuario a posibilidade de acceder ás devanditas ligazóns, aínda que AEYI non o ofreza
vende por si ou a través de terceiros a información, contido e servizos dispoñibles nos sitios enlazados ou
aproba, supervisa ou controla de calquera xeito o contido, servizos ou materiais de calquera natureza existente en
o mesmo. AEYI non se fai responsable en ningún caso dos resultados que se poidan derivar ao Usuario para acceder a el
as devanditas ligazóns.
O Usuario que pretenda establecer calquera dispositivo de ligazón técnica desde o seu sitio web ao portal AEYI deberá
obter a autorización previa por escrito de AEYI. O establecemento da ligazón non implica en ningún caso a existencia de
relacións entre AEYI e o propietario do sitio no que se establece a ligazón, nin a aceptación ou aprobación por parte
AEYI dos seus contidos ou servizos.

Política de protección de datos e confidencialidade

Esta Política de Privacidade axústase á lexislación vixente: Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de
Datos persoais (LOPD) e polo Real decreto 1720/2007, do 21 de decembro, polo que se aproba o
Regulamento de desenvolvemento da Lei orgánica 15/1999 (RLOPD). E está adaptado ao Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento
Lei Europea e do Consello, do 27 de abril de 2016, relativa á protección das persoas físicas con respecto á
tratamento de datos persoais e a libre circulación destes datos e derroga a Directiva 95/46 / CE
(Regulamento xeral de protección de datos).
O propietario e controlador de datos é AEYI | ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE YOGA IYENGAR®, CIF: G-
81650905 con enderezo en C/ Gran Vía, 40, 3º 22; 28013 Madrid, correo electrónico: rgpd@aeyi.org.
O AEYI | ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE IOGA IYENGAR® comprométese a cumprir a súa obriga de segredo da
os datos persoais e o seu deber de conservalos e adoptarán as medidas de seguridade necesarias
evitar o acceso, a divulgación, a alteración ou a destrución non autorizada dos Datos.
O procesamento de datos realízase mediante computadores e / ou ferramentas informáticas, seguindo procedementos e
Modalidades organizativas estrictamente relacionadas cos fins indicados a continuación.
A AEYI require, para o acceso a algunhas seccións da web e formularios de contacto, a colección de datos básicos e
esencial para a prestación de servizos e comunicacións. Estes datos son: Nome, Apelidos, Enderezo,
Código Postal, País, Teléfono, etc.
No momento da aceptación deste contrato, informarase ao usuario da natureza necesaria. Tales datos, sen
O seu consentimento expreso previo non será cedido a terceiros salvo nos casos previstos na normativa de
protección de datos. Estes servizos e comunicacións poden realizarse por calquera medio, incluído o correo
electrónica
Ao navegar polas nosas páxinas web, os servidores de Internet almacenarán automaticamente a súa dirección IP
os rexistros de acceso, co único propósito de permitir a navegación en Internet, esixindo que o seu equipo pode facilitar este
Enderezo IP ao navegar por Internet para que se poidan facer comunicacións. Usarase o teu enderezo IP,
Ademais, realizar estatísticas sobre o número de visitantes deste sitio web e a súa orixe, dun xeito totalmente
transparente para a súa navegación. O usuario coñece e acepta o uso da tecnoloxía “Cookie” ou outras ferramentas
seguimento por AEYI aínda que pode configurar o seu navegador para que lle sexa notificado e evitar a instalación de
Para obter esta información, consulte as cookies do disco duro.
Os titulares aos que se refiren os Datos Persoais teñen dereito a solicitar o acceso aos datos persoais relacionados cos datos
interesados, solicitar a súa rectificación ou supresión, solicitar a limitación do seu tratamento, opoñerse ao tratamento, o
portabilidade de datos. Estes dereitos poderán ser exercidos polo usuario e, se é o caso, por quen o represente.
mediante solicitude por escrito e asinada que conteña a seguinte información: nome, apelidos do cliente, enderezo ao
efectos das notificacións, fotocopia do DNI ou Pasaporte e solicitude na que se especifica a solicitude, dirixida ao seguinte
enderezo:
AEYI | ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE YOGA IYENGAR®, residente en C/ Gran Vía, 40, 3º 22; 28013 Madrid ou
enviando un correo electrónico ao enderezo: rgpd@aeyi.org.
Os mencionados dereitos cumpriranse de acordo cos requisitos establecidos na citada normativa. No
Se se solicita a limitación do tratamento dos seus datos, opónse a dito tratamento ou solicita a súa eliminación. O
AEYI atenderá a súa solicitude agás nos casos previstos na normativa, como o exercicio ou a defensa dos posibles
reclama, podendo gardar os devanditos datos de xeito bloqueado.
Tamén se lle lembra que ten dereito a presentar unha reclamación ante a Axencia Española de Protección de
datos.

Renuncia das garantías e responsabilidade

O Prestadror non garante:
• A dispoñibilidade, mantemento e funcionamento eficaz do sitio web ou dos seus servizos e contido.
• A ausencia de virus, programas maliciosos ou nocivos no contido.
• A inexistencia dun uso ilegal, neglixente, fraudulento ou contrario a este Aviso Legal.
• A legalidade, calidade, fiabilidade, utilidade e dispoñibilidade dos servizos prestados por terceiros e postos a disposición
de usuarios no sitio web.
O Provedor non se responsabiliza, en ningún caso, dos danos de calquera natureza
derivar de:
• A falta de dispoñibilidade, mantemento e funcionamento efectivo do sitio web ou dos seus servizos e contido.
• A existencia de virus, programas maliciosos ou nocivos no contido.
• O uso ilícito, neglixente, fraudulento ou contrario a este Aviso Legal.
• A falta de legalidade, calidade, fiabilidade, utilidade e dispoñibilidade dos servizos prestados por terceiros e postos en
Disposición do usuario no sitio web.
O Proveedor non se fai responsable en ningún caso dos danos que poidan derivarse dun uso ilegal ou indebido de
este sitio web.

Lei aplicable e xurisdición

Estas Condicións Xerais réxense pola Lei española.

Enderezos de contacto

No caso de que algún Usuario teña dúbidas sobre estas Condicións Xerais ou algún comentario sobre el
o portal AEYI, vai a rgpd@aeyi.org.

Queres recibir as últimas novas no teu correo?